งดงามสะกด ต า ยิ่ง ฉลอง พ ร ะ องค์ พ ร ะ ราชินีฯ ในชุดไทยอมรินทร์

งดงามสะกด ต า ยิ่ง ฉลอง พ ร ะ องค์ พ ร ะ ราชินีฯ ในชุดไทยอมรินทร์

เพจเฟซบุ๊ก We love สมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พ ร ะ บรมราชินี ได้โพสต์ภาพของพระราชินี พร้อมระบุว่า ฉลอง พ ร ะ องค์ชุดไทยอมรินทร์ พ ร ะ ภูษาผ้ายกไหมลายเถากระดังงา กระดังงาส่งกลิ่นหอมฟุ้งดั่งความดี

หัต ถ ก ร ร ม ทอผ้าพื้นบ้านเป็นงานฝีมือที่เชื่อมโยงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีการดำรง ชี วิ ต ของคนพื้นบ้านในแต่ละยุคสมัย ต า ม กาลเวลาและการหล่อหลอมให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม จนเป็นเอกลักษณ์ ต า ม ลักษณะของพื้นบ้านตน ภูมิปัญญาเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือเชิงศิลปะเพื่อถ่ายทอดและสะท้อนคุณค่าของชุมชนที่เป็นอยู่ลงใน เ นื้ อ งานทั้งการบ่งบอกลักษณะที่ตั้งของชุมชนรวมถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่

ที่แสดงออกมา อ ย่ า ง ประณีต สวยงาม และทักษะในงานฝีมือนี้จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้งานศิลปหัตถ ก ร ร ม การทอผ้าพื้นบ้านเป็นสิ่งบอกเล่าความเป็นมาของ เ ชื้ อ ช า ติ ชุมชนนั้นได้เป็น อ ย่ า ง ดี

ในสมัย พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ้ายกเป็นที่นิยมในราชสำนักและแวดวงสังคมชั้นสูง เนื่องจากการคมนาคมสะดวกทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์จากรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่และลำพูน ภาคเหนือจึงกลายเป็นแหล่งผ้าไหมที่ลือชื่อ และตั้งแต่ พ.ศ.2475 ผ้ายกที่ทอด้วยฝีมือประณีตจากลำพูนเป็นที่ต้องการทั่วไป ไม่เฉพาะแต่ในราชสำนัก คนลำพูนที่มองการณ์ไกล ได้เริ่มสร้าง โ ร ง ทอผ้ายกด้วยกี่พื้นบ้านและผลิตผ้ายกออกจำหน่าย เนื่องจากเป็นที่ต้องการเป็น อ ย่ า ง มากจนเป็น หั ต ถ ก ร ร ม ที่ขึ้นชื่อซึ่งล้วนเป็นการถ่ายทอดลวดลายและวิธีการทอมาแต่รุ่นบรรพ บุ รุ ษ

ผ้ายกลำพูนถือเป็นงาน ศิล ป หั ต ถ ก ร ร ม พื้นบ้านของชาวลำพูนมีความงดงามประณีตในการใช้ฝีมือ โดยเฉพาะศิลปะการทอผ้ายกที่เนรมิตลายดอกและเครือเถาที่นูนเด่น ทำให้ผ้ายกลำพูนเป็นที่รู้จักกัน อ ย่ า ง แพร่หลายจากอ ดี ต ถึงปัจจุบัน

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2MAQvd6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *