กรม พ ร ะ ศรีสวางควัฒนฯ เสด็จประชุม ก ร ร มการ

กรม พ ร ะ ศรีสวางควัฒนฯ เสด็จประชุม ก ร ร มการ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ศ า ส ตราจารย์ ดร.สมเด็จ พ ร ะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พ ร ะ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบัน วิ จั ย จุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุม ก ร ร ม การบริหารสถาบัน วิ จั ย จุ ฬา ภรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันวิ จั ยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อาคาร 2 ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่ง ต า ลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การนี้ ทรงดำเนินการประชุม ก ร ร ม การบริหารสถาบัน วิ จั ย จุฬาภรณ์ และทรงรับฟังการถวายรายงาน การดำเนินงาน และความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของสถาบั น วิ จั ย จุฬาภรณ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ อาทิ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564-2565 รายงานการเงิน สถาบัน วิ จั ยจุ ฬาภรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานกิจ ก ร ร ม และความก้าวหน้าของสำนักกิจ ก ร ร ม พิเศษ และการแต่งตั้งคณะ ก ร ร ม การกองทุนสำรองเลี้ยง ชี พ ชุดใหม่ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี ที่สถาบัน วิ จั ย จุฬาภรณ์ ได้น้อมนำพระปณิธานฯ ในการนำความรู้ด้าน วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและพัฒนา คุณภาพ ชี วิ ต ที่ดีขึ้นของประชาชน ผู้ ย า ก ไร้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ดังเช่น โครงการทับทิม ส ย า ม 05 จังหวัดสระแก้ว โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ ชี วิ ต ของประชาชนตามแนว ช า ย แ ด น ไทย- กั ม พู ช า โดยได้จัดสรรบ้านพักอาศัยพร้อมที่ดินทำ กิ น

ตลอดจนฝึกอบรมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ปัจจุบัน หมู่บ้านทับทิม ส ย า ม 05 เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรอินทรีย์ เช่น ฟ้าทะ ล า ย โ จ ร ขมิ้น ไพล เป็นต้น ให้แก่ โ ร ง พ ย า บ า ล ต่าง ๆ อาทิ โ ร ง พ ย า บ า ล วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และ โ ร ง พ ย า บ า ล เจ้า พ ร ะ ย า อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ฯลฯ นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน อ ย่ า ง ต่อเนื่อง จนสามารถดำรง ชี วิ ต และพึ่งพาตนเองได้ อ ย่ า ง ยั่ ง ยืน

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3qYBT64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *