10 สั ง ฆ ท า น ถวาย พ ร ะ แล้วได้ บุ ญ

10 สั ง ฆ ท า น ถวาย พ ร ะ แล้วได้ บุ ญ

ช่วงวันสำคัญทาง พุ ท ธ ศ า ส น า พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น มักนิยมเข้าวัดไปทำบุญ สั ง ฆ ท า น กัน แต่ทราบหรือไม่ว่าสิ่งของที่จำ เ ป็ น ต้องใช้ และมีประโยชน์ต่อ พ ร ะ ส ง ฆ์ มากที่สุดคืออะไร ?

ช่วงวันสำคัญทาง พุ ท ธ ศ า ส น า พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น มักนิยมเข้า วั ด ไปทำบุญกัน โดยสิ่งหนึ่งที่นิยมทำ คือ การทำ สั ง ฆ ท า น หลายท่านมักซื้อของที่จัดเตรียมไว้สำเร็จแล้ว หรือการไปซื้อของใช้มาจัดเป็นชุด สั ง ฆ ท า น เอง ซึ่งสิ่งของ 10 อย่างที่ พ ร ะ ส งฆ์ จำเป็นต้องใช้ มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันของ พ ร ะ สงฆ์ ได้แก่

สิ่งที่ 1. เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ เนื่องจากพระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธรรมและจดนัดหมายต่างๆ

สิ่งที่ 2. ใบ มี ด โ ก น เพราะพระต้อง โ ก น ผมทุกวัน โ ก น

สิ่งที่ 3. ผ้าไตร จี ว ร ควรเลือกผ้ามัสลิน เพราะ เ นื้ อ ผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น

สิ่งที่ 4. หนังสือธรรมะ สารคดี นิ ต ย ส า ร เนื่องจาก พ ร ะ ส ง ฆ์ มีหน้าที่ เ ผ ย แ ผ่ พ ร ะ พุทธศาสนา จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่ แ ต ก ฉ า น ทั้งทางธรรม และรู้ทัน ข่ า ว สารบ้านเมือง

สิ่งที่ 5. รองเท้า เพื่อให้พระได้ใส่เดินบิณ ฑ บาตร, ธุดงค์, ไปเรียนหนังสือ, ไป กิ จ นิ ม น ต์ ต า ม ที่ต่างๆ

สิ่งที่ 6. ย า สามัญประจำบ้าน อาทิ ย า แก้ ป ว ด หัว ป ว ด ท้ อ ง ย า แก้ ไ อ แก้ ไ ข้ ลด ก ร ด ในกระ เ พ า ะ อาหาร ย า ใส่ แ ผ ล ส ด แ ผ ล เปื่อย แ ผ ล ไ ฟ ไ ห ม้ น้ำร้อน ล ว ก แ ผ ล พุ พ อ ง

สิ่งที่ 7. ผ้าขนหนูสีสุภาพ

สิ่งที่ 8. เครื่องใช้ ไ ฟ ฟ้ า หรือ ชุดคอมพิวเตอร์ เพราะบาง วั ด ที่ห่างไกล ตามชนบทยัง ข า ด แ ค ล น

สิ่งที่ 9. ผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น น้ำ ย า ล้ า ง ห้องน้ำ น้ำ ย า ล้ า ง จ า น ไม้กวาด และไม้ถูพื้น

สิ่งที่ 10. แชมพู เนื่องจาก พ ร ะ ส ง ฆ์ ต้องใช้แชมพูในการ ชำ ร ะ ล้างหนังศีรษะก่อนการปลงผม ควรเลือกสูตรดูแล ห นั ง ศีรษะ

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3pWVuSI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *