ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ บำเพ็ญพระราช กุ ศ ล เนื่องในวันมาฆบูชา

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ บำเพ็ญพระราช กุ ศ ล เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ทำ เ นี ย บ รั ฐ บ า ล ได้เปิดเผยกำหนดการของพล.อ. ป ร ะ ยุ ท ธ์ จันทร์โอ ช า นายก รั ฐ มนตรี และ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. นายก รั ฐ มนตรี มีกำหนดการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช กุ ศ ล มาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ส่วนวาระงานประจำวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. นายก รั ฐ มนตรี มีกำหนดการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2NxS6AZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *