เ ขื่ อ น แ ม่ งัดสมบูรณ์ ช ล พ ร ะ มหากรุณา รัชกาลที่ 9

เ ขื่ อ น แ ม่ งัดสมบูรณ์ ช ล พ ร ะ มหากรุณา รัชกาลที่ 9

พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพ ระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เ ขื่ อ น แ ม่ งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2529

ซึ่งกรม ช ล ประทานได้เริ่มก่อสร้าง เ ขื่ อ น แห่งนี้ ขึ้นเมื่อปี 2520 และก่อสร้างเสร็จในปี 2528 โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างร่วม 9 ปี

เ ขื่ อ น แ ม่ งัดสมบูรณ์ ช ล เป็น เ ขื่ อ น ที่สร้างขึ้น ต า ม พระราชดำริ เดิมชื่อว่า เ ขื่ อ น แ ม่ งัด ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เ ขื่ อ น ว่า เ ขื่ อ น แ ม่ งัดสมบูรณ์ ช ล ตัวเขื่อนสร้างปิดกั้นลำน้ำ แ ม่ งัด ที่บ้านใหม่ ตำบลช่อแล อำเภอ แ ม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ มีความจุที่ระดับเก็บกัก 265 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ความ ย า ว สันเขื่อน 1,951 ม.สูง 59 เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่เกษตร ก ร ร ม รวมพื้นที่ 280,000 ไร่

ขอขอบคุณที่มา : https://shorturl.asia/eLg08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *