นวัต ก ร ร ม การเกษตร ม.อุบลฯ ปลูกมะเขือเทศเชอรี่ ต้นเดียวแต่ ลู ก ด ก เต็มต้น

นวัต ก ร ร ม การเกษตร ม.อุบลฯ ปลูกมะเขือเทศเชอรี่ ต้นเดียวแต่ ลู ก ด ก เต็มต้น

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์นวัต ก ร ร ม มะเขือเทศเชอรี่ แค่ต้นเดียว ลู ก ดกกว่า 4 พันลูก เผยวิธีปลูก-ดูแล ขายได้ราคาสูง กิโลกรัมละ 200-300 บาท

นับเป็นหนึ่งความสำเร็จของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ย า ลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา พั น ธุ์ มะเขือเทศเชอรี่อันดับต้นๆของประเทศ โดยนำนวัต ก ร ร ม ระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มาใช้ปลูกกับมะเขือเทศเชอรี่ได้สำเร็จ และการปลูก 1 ต้น สามารถออกผลได้มากกว่า 4,000 ลูก

รศ.ดร.บุญส่ง เล่าถึงที่มาในการเพาะ พั น ธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ที่ให้ผลดกครั้งนี้ว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ย า ลัยอุบลราชธานี ทำการวิจัยการเพาะ พั น ธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ และการแปรรูปมะเขือเทศ พั น ธุ์ นี้ มาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี เพื่อนำองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดต่อไปยังเกษตรกรที่สนใจ ใช้สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชี วิ ต ที่ดีแก่ตัวเกษตรกรและครอบครัว

เพราะมะเขือเทศเชอรี่มีความโดดเด่นในตัวของผลผลิตเองอยู่แล้ว

โดยเฉพาะด้านรสชาติ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของข้างเคียงใช้ในการประกอบอาหาร แต่สามารถนำมารับประทานเป็นผลไม้สดกินได้เลย ทำให้ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศเชอรี่ได้ผลตอบแทนจากการปลูกขายสูงถึงกิโลกรัมละ 200-300 บาท

สำหรับ มะเขือเทศเชอรี่ ก็มีความหลากหลายของสาย พั น ธุ์ แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือ มะเขือเทศเชอรี่สีแดง จึงได้ทดลองนำมาปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ แต่มะเขือเทศมีความต้องการธาตุอาหารจำนวนมากกว่าพืชหลายชนิด จึงต้องใช้การปลูกในระบบน้ำหมุนเวียน

โดยใช้น้ำเติมลงในอ่างเพาะวันละประมาณ 100 ลิตร พร้อมใส่ปุ๋ย AB สำหรับไฮโดรโปนิกส์ ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของใบและรากให้มีความสมดุลกัน จึงทำให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ

โดยการทดลองปลูกมะเขือเทศเชอรี่ ของ รศ.ดร.บุญส่ง นับว่าประสบความสำเร็จ เพราะมะเขือเทศ 1 ต้น ได้ให้ผลผลิตสูงถึง 4,000 ลูก จึงให้ชื่อสาย พั น ธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ที่พัฒนาสาย พั น ธุ์ ขึ้นใหม่ว่า “ พั น ธุ์ มหามงคล” และได้จัดแสดงไว้บริเวณโรงเรือนใช้จัดงานเกษตรอีสานใต้

ซึ่งปีนี้ ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ย า ลัยอุบลราชธานี ได้งดการจัดงาน อ ย่ า ง ไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การ ร ะ บ า ด โ ร ค ติด เ ชื้ อ ไ วรั ส โ ค วิ ด – 1 9

แต่สำหรับเกษตรกรหรือผู้ใคร่ อ ย า ก รู้ สนใจเข้าชมและสอบถามวิธีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่สาย พั น ธุ์ มหามงคล ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ย า ลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353-500

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3aOLaIx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *