ปิดตำนานสนามม้านางเลิ้ง สู่สวนสาธารณะ จำนวน 216 ไร่

ปิดตำนานสนามม้านางเลิ้ง สู่สวนสาธารณะ จำนวน 216 ไร่

“ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” หรือที่รู้จักกันว่า “ส น า ม ม้ า นางเลิ้ง” ก่อตั้งโดย “พ ระ ย า ประดิพัทธภูบาล” และ “พ ร ะ ย า อรรถการประสิทธิ์” ทำหนังสือขึ้นทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ก่อตั้ง “สโมสรสนาม ม้ า แข่งเพื่อบำรุง พั น ธุ์ ม้ า” โดยถวายที่ดินของ “กรมอัศวราช” เป็นสถานที่แข่งขัน ซึ่งต่อมามีพระบรมราชานุญาตพร้อมพระราชทานนามว่า “ราชตฤณมัยสมาคมแห่งกรุง ส ย า ม

อีกทั้ง ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ 18 ธันวาคม 2459 รวมไปถึงพระองค์ยังทรงส่ง ม้ า ในคอกของพระองค์เข้าร่วมแข่งอีกด้วย สมาคมฯ ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการแข่ ง ม้ า จัดทำทะเบียนประวัติ ม้ า เจ้าของและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ สลับกันกับ “ราชกรีฑาสโมสร”

ปัจจุบันสัญญาเช่าได้ครบกำหนดอายุสัญญาเช่ามานานแล้ว สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำเป็นต้องใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าว จึงไม่สามารถให้เช่าได้อีกต่อไป ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ประสานและแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่า “สนาม ม้ า นางเลิ้ง” และขอให้ส่งมอบสถานที่เช่าคืน และในเดือนมีนาคม 2562 ได้ทำการรื้อถอน “สนาม ม้ า นางเลิ้ง”

โดยหลังจากนี้ “อดีตสนาม ม้ า นางเลิ้ง” จะถูกเปลี่ยนเป็น “สวนสาธารณะ” ที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ในโครงการนี้มี

ที่ 1 สวนสาธารณะประมาณ 216 ไร่

ที่ 2 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ที่ 3 จอดรถใต้ดิน 3 ชั้น รองรับรถยนต์ 700 คัน

ที่ 4 ร้านค้าของ “ชุมชน น า ง เลิ้ง”

ที่ 5 อาคารจอดรถ โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี

สวนสาธารณะแห่งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการ ภายในปี 2565

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2M3oavA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *