ศ รั ท ธ า ใน วิ ช า ชี พ ค รู พระราชดำรัสกรมสมเด็จพระเทพฯ

ศ รั ท ธ า ใน วิ ช า ชี พ ค รู พระราชดำรัสกรมสมเด็จพระเทพฯ

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงตราตรึงในใจพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชา ชี พ ค รู สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า ม บรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติ ค รู ดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ

และเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักการศึกษา ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า ม บรมราชกุมารี ทรงชื่นชมคุณครูทั้ง 11 คน จากนั้นได้มีพระราชดำรัสว่า “…ปี 2562 นี้เป็นปีที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนที่ก้าวหน้าเพื่อความยั่งยืนในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศติมอร์-เลสเต จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกประเทศก้าวไปข้างหน้าเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนด้วยกัน ขอให้พวกเราทำงานไปด้วยกันเพื่อส่งเสริม ค รู ให้เป็นแรงกระตุ้นเพื่อการพัฒนา อ ย่ า ง ยั่งยืน”

ครูคือปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพ ชี วิ ต ของประชาชน ครูคือมนุษย์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนที่จะพัฒนาคุณลักษณะของตนเองและสร้างค่านิยมต่างๆ ให้เกิดขึ้น ไม่มีเทคโนโลยีใดๆ สามารถมาแทนที่ ค รู ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว นั่นคือว่าทำไม ค รู ที่ดีจึงสามารถเปลี่ยน แ ป ล ง ชี วิ ต ลู ก ศิษย์ได้ ด้วยการพัฒนาพวกเขาให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีความสามารถทั้งในระดับ ช า ติ และระดับเป็นพลเมืองของโลกด้วย

ซึ่งครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ปี 2562 มีประวัติที่น่าสนใจดังนี้

บรูไน ดารุสซาลาม นางฮาจา นูร์เลีย ฮาจี อัสปาร์ ครูใหญ่โรงเรียน เซลา เรนดา ลัมบัก คานัน จาลัน ผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้นแบบโรงเรียนแบบเรียนรวม (Model Inclusive School) ศูนย์ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปัญญาเลิศ

กัมพูชา นายลอย วิรัก ครูสอนฟิสิกส์ โรงเรียนมัธยมฮุนเซน โลเลียพา เอีย จังหวัดกัมปงชนัง เน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการทดลอง สร้างบทเรียนที่เชื่อมโยงกับ ชี วิ ต ประจำวันด้วยสื่อการเรียนรู้ใกล้ตัว ด้วยความมุ่งมั่นว่าการศึกษาที่ดีจะนำไปสู่การให้โอกาสแก่เด็กโดยเฉพาะ เ ด็ ก ย า ก จ น

ฟิลิปปินส์ นายซาดัด บี มินันดัง นักมานุษยวิทยาผู้เปลี่ยนอาชีพตนเองมาเป็น ค รู โรงเรียนประถมศึกษาอัมมิร๊อล เมืองโคตาบาโต จังหวัดมินดาเนา มีส่วนช่วยพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ผู้ริเริ่ม “รถลากเสริมความรู้” รถลากเคลื่อนที่บรรทุกหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ไปยังหมู่บ้านเพื่อให้ เ ด็ ก ที่ข า ด โ อ กาสได้รู้หนังสือ

ติมอร์-เลสเต นางลูร์เดส รันเกล กอนคัลเวส ครูประถม โรงเรียนมาทาทา ฟิเลีย เมืองเอเมรา ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาโดยร่วมกับ ค รู ใหญ่ก่อตั้งโรงเรียนมาทาทา โดยใช้ที่ดินของครอบครัวเพื่อจัดการศึกษาให้กับ เ ด็ กในพื้นที่ภูเขาสูง มากว่า 19 ปี

เวียดนาม นายเลอ ทัน เลียม ครูสอนวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยี โรงเรียนฮิม ลัม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็ก ช น เ ผ่ า กลุ่มน้อย อำเภอเกาทั่น จังหวัดเฮาเกียง พัฒนานักเรียนโดยฝึกกระบวนการคิดจากชีวิตจริงและช่วยเหลือชุมชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยชาว เ ข ม ร

สิงคโปร์ นางแอนเจลีน ชาน ซิว เหวิน ครูการศึกษาพิเศษ ผู้มุ่งมั่นไม่ปล่อยให้เด็ กพิ เ ศ ษ คนใดตกหล่นหรือออกกลางคัน ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็ก พิ เ ศ ษ สอนอ่านและพูดอย่างอดทนจนกว่าจะสามารถพัฒนาความก้าวหน้าได้ตามลำดับ

ไทย นายสุเทพ เท่งประกิจ ครูประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ครูของชุมชนผู้สร้างโอกาสให้แก่เด็กและคนในชุมชนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้ผูกสัมพันธ์คนไทยและมุสลิมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสันติภาพ

อินโดนีเซีย นายรูดี้ ฮาร์ยาดี้ ครูผู้จัดการเรียนรู้ด้าน วิ ศ ว ก ร ร ม คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมแบบผสมอาชีวศึกษาที่ 1 จิมาฮิ จังหวัดชวาตะวันตก เน้นการสร้างนวัต ก ร ร ม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ด้วยเทคนิคการสอนที่ใส่ใจความสนใจของเด็ก

สปป ลาว นายไพสะนิด ปันยาสวัด ครูและหัวหน้าแผนกวิชาภาษาและวรรณ ก ร ร ม ลาว โรงเรียนมัธยมสันติภาพ หลวงพระบาง ผู้ส่งเสริมการสอนเพื่อยกระดับความตระหนักทางวัฒนธรรมลาวและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลวงพระบางเพื่อให้เด็กและ เ ย า ว ช น ได้สืบทอดทางวัฒนธรรม

มาเลเซีย นาง เค เอ ราซียาห์ ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ โรงเรียนมัธยมปันจี เมืองโกตาบารู รั ฐ กลันตัน ผู้ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยความรักและความเอาใจใส่ ฝึกฝนทักษะ ชี วิ ต เพื่อสามารถอยู่ได้ในสังคม

เมียนมา นายหม่อง จ๋าย ค รู สอนภาษาอังกฤษและเกษตร โรงเรียนมัธยมเจ๊าหมี่ โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครูนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ที่มีความหลากหลายทาง ช า ติ พั นธุ์ ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ ชี วิ ต

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2N4Ngef

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *