ชื่นชมพระสิริโฉมราชินีฯ ในฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ร่าย

ชื่นชมพระสิริโฉมราชินีฯ ในฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ร่าย

“ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ร่าย ลายสำเภาหลงเกาะ สีเขียว เกล็ดหมี่สีทอง”

ในการเสด็จพระราชดำเนิน ณ สถานเอกอัครราช ทู ต ออสเตรเลียประจำประเทศไทย ครั้งนี้ทรงได้เล็งเห็นความสำคัญ ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทรงเลือกผ้าไหมมัดหมี่อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย และทรงเลือกใช้สีเขียวและสีทอง “ซึ่งเป็นสีประจำ ช า ติ ของประเทศออสเตรเลีย”

ประเทศออสเตรเลีย หรือชื่อทางการว่า “ เครือ รั ฐ ออสเตรเลีย “ (Commonwealth of Australia ) เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วย แผ่นดินของทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก (แต่ถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ออสเตรเลียมีสีประจำ ช า ติ คือสีเขียวเข้มและสีเหลืองทอง ซึ่งเป็นสีของ ด อ ก Golden Wattle “ด อ ก ไม้ประจำชาติออสเตรเลีย” ออสเตรเลียประกาศใช้สีเขียวเข้มกับสีเหลืองทอง เป็นสีประจำ ช า ติ อ ย่ า ง เป็นทางการเมื่อปีค.ศ.1984 การติดต่อค้าขายในอดีตจะใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก ด้วยออสเตรเลีย เป็นทวีปที่มีทะเลล้อมรอบ

“มัดหมี่ร่ายลายสำเภาหลงเกาะ เป็นมัดหมี่ลาย โ บ ร า ณ ที่ช่างทอจินตนาการถึงเรือสำเภากางใบพัด แล่นกลางแม่น้ำใหญ่ สำเภายังเปรียบเสมือน ธุรกิจ การค้า การงาน ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปราศจากอุปสรรคต่าง ๆ

หมี่ร่าย เป็นหนึ่งในเทคนิคมัดหมี่ คือกระบวนการสร้างลวดลายให้บรรจบกันต่อกันไปเรื่อย ๆ โดยใช้ ก ร ร ม วิธีการตั้งแต่การค้นลำหมี่ โดยมี เครื่องค้นหมี่ หรือโฮงค้นหมี่ จะมีลักษณะเป็นกรอบไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 60 – 80 เซนติเมตร ยาว 1.02 เมตร (ความ ย า ว เท่ากับความกว้างของผ้าที่ทอสำเร็จแล้ว)”

วิธีการค้นหมี่ จะเอาเส้นไหมที่เตรียมไว้แล้วมามัดกับหลักหมี่ด้านล่างก่อน แล้วพันรอบหลักหมี่ไปเรื่อย ๆ เรียกว่า การก่อหมี่ การค้นหมี่จะต้องค้นจากล่างขึ้นบน หรือบนลงล่างจนกว่าจะครบรอบที่ต้องการ จะเรียกแต่ละจำนวนว่าลูก หรือลำ ถ้าก่อหมี่ผูกเส้นไหมด้านขวา ก็ต้องวนซ้ายมาขวาทุกครั้ง ควรผูกเส้นไหมทุกลูกไว้ด้วยสายแนม เพื่อไม่ใหม่หมี่พันกัน หรือหลุดออกจากกัน ถือเป็น ก ร ร ม ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ บ ร ร พ บุ รุ ษ จนถึงปัจจุบัน

“Mudmee Silk Clothes with Ray Junk Green-Gold Mee scales pattern

On occasion presided over to do royal duties Australian Embassy Thailand, Her Majesty Queen recognize the importance Of international relations also chose Mudmee silk as a symbol of Thailand involve chose green, gold, the national color of Australia.

Commonwealth of Australia is a country which consists of the land of Australia being the smallest continent in the world (The largest island in the world), Australia has its national color. is dark green and golden yellow. Color of Golden Wattle which is the national flower. The Australian government adopted dark green and golden yellow as the official national colors in 1984. Trading in the past was mainly based on water traffic. With Australia It’s a continent surrounded by the sea.

Mudmee Ray Junk pattern is an ancient pattern of mudmee that the weaver imagined the ship spreading its propellers Sailing in the middle of the great river Junk is also like a business to trade and work to be successful as well. Free from obstacles.

Mee Ray is one of the Mudmee techniques. Is the process of creating patterns to converge to each other continuously by using the process from searching for Lam Mee with search mee machines or Hong Search Mee It will look like a rectangular wooden frame, width 60-80 centimeters, length 1.02 meters (length is equal to the width of the finished fabric)

Preparation of the weft line will tie the prepared silk threads to the bottom nib and wrapped around the main mee and so on, it is called mee formation. Or top to bottom until the desired anniversary Each number will be called ball or lam. Must turn left to right every time Every child should be tied with a string. So that the mee is not tangled or fall apart It is a karma that has been passed down from ancestors to the present”

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2NsM7gm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *