ทำความรู้จัก เอเดลไวส์ ดอกไม้แห่งรักแท้ ประจำ ช า ติ สวิสเซอร์แลนด์

ทำความรู้จัก เอเดลไวส์ ดอกไม้แห่งรักแท้ ประจำ ช า ติ สวิสเซอร์แลนด์

เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมารอเฝ้าฯ รับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ณ อาคารอเนกประสงค์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ระหว่างที่ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิโครงการหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมเจ้าหน้าที่โครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จในการเพาะ พั น ธุ์ ด อ ก เอเดลไวส์ ว่า ในอนาคตข้างหน้าคนไทยไม่ต้องไปชื่นชมดอกไม้ พั น ธุ์ นี้ไกลถึงยุโรปแค่มาที่โครงการหลวงก็สามารถชื่นชมความงดงามของดอกเอเดลไวส์ได้แล้ว

อนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสนพระทัยงานวิจัยที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะการเพาะ พั น ธ์ ด อ ก ไม้เมืองหนาว อ ย่ า ง ด อ ก เอเดลไวส์ อันเป็นพืช ต่ า ง ถิ่นที่มีถิ่นกำเนิด และเจริญเติบโตได้ดีในแถบยุโรป บริเวณเทือกเขาแอลป์ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,500-3000 เมตร

พระองค์ได้พระราชทานเมล็ด พั น ธุ์ ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562 เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช ซึ่งฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อ เ ยื่ อ และพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อเพื่อ ข ย า ย พั น ธุ์ เพิ่มปริมาณต้น และเก็บรักษา พั น ธุ์ เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโตแข็งแรงและมีระบบรากที่สมบูรณ์ จึงนำออกปลูกและอนุบาลในโรงเรือนสภาพปิด ป้องกันแมลง

จากนั้นนำต้นกล้าไปทดสอบปลูกเลี้ยงในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และสถานีวิจัยพบว่า ต้นเอเดลไวส์สามารถเจริญเติบโต และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ The Royal Agricultural Station Inthanon ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า “ ด อ ก เอเดลไวส์” (Edelweiss) ดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชดำรัสทรงแนะให้โครงการหลวงปลูก ปัจจุบันทางสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้ทำการปลูกและ ข ย า ย พั น ธุ์

“ ด อ ก เอเดลไวส์” (Edelweiss) เป็น ด อ ก ไม้ประจำ ช า ติ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นพันธุ์ไม้ที่พบในเขตหนาวหรือเขตอบอุ่นในประเทศโซนยุโรป และเป็น ด อ ก ไม้ที่น่าหลงใหลแห่งเทือกเขาแอลป์ Edelweiss เป็นไม้ ด อ ก ข นาดเล็ก

ความหมายของ ด อ ก ไม้นี้คือ “รักแท้” เพราะเชื่อกันว่าชายใดหากมอบ ด อ ก ไม้นี้แก่หญิงสาว นั่นหมายถึง เขามีความมั่นคง มีความ พ ย า ย า ม เนื่องจาก ด อ ก ไม้นี้จะบานเพียงปีละ 3 ครั้ง อีกทั้งว่ากันว่าหากเด็ด ด อ ก Edelweiss มาแล้วรูปร่างของ ด อ ก จะไม่เปลี่ยนแปลง หรือ เ หี่ ย ว เ ฉ า

ทั้งนี้ หลังสืบค้นจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แห่ง พบว่า ด อ ก เอเดลไวส์ มีชื่อเรียกหลากหลาย แต่ชื่อของ เอเดลไวส์ นั้นมาจากภาษาเยอรมันที่แปลว่า สูงศักด์ (edel) และ ขาว (weiss)

และชื่อเล่นที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ “ราชินีแห่งเทือกเขาแอลป์” เนื่องจากมักจะขึ้น ต า ม หน้าผา มีสีขาว มีขนปกคลุมทั้ง ด อ ก และใบ เพื่อป้องกันการระเหยน้ำ ซึ่งทำให้อยู่รอดในสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นจัดบนภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,800-3,000 เมตร นอกจากนี้ยังมีอีกชื่อคือ “ด อ ก ไม้เมฆ” ด้วยมีความงามราวกับฝัน

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3plHD8r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *