วันนี้เมื่อ 4 ปีก่อน 15 ก.พ. กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชดำเนินไปโครงการเลี้ยงแพะ พั น ธุ์ แบล็คเบงกอล

วันนี้เมื่อ 4 ปีก่อน 15 ก.พ. กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชดำเนินไปโครงการเลี้ยงแพะ พั น ธุ์ แบล็คเบงกอล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า ม บรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่15 ก.พ.60เวลา 08.12 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า ม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโครงการเลี้ยงแพะ พั น ธุ์ แบล็คเบงกอล อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ซึ่งได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิ แ ม่ ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา เลี้ยงแพะ พั น ธุ์ แบล็คเบงกอล เพื่อ ข ย า ย พั น ธุ์ ให้แก่ราษฎรตั้งแต่ปี 2553 หลังจาก รั ฐ บ า ล บังกลาเทศได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย จำนวน 3 ตัว ซึ่งมีลักษณะขนาดเล็กสูง ขนสั้นดำหรือสีน้ำตาลเข้มเป็นเงา ทั้งตัวผู้และตัว เ มี ย มีเคราและเขา ที่สำคัญให้ ลู ก ดก เนื้อและหนังมีคุณภาพดี ราคาสูง เลี้ยงกันมากในอินเดียและบังกลาเทศ

ข้อด้อยคือให้น้ำ น ม น้อย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คณะ สั ต ว ศ า ส ต ร์ และเทคโนโลยี ม ห า วิ ท ย า ลั ย แม่โจ้ ร่วมวิจัยกับมูลนิธิชัยพัฒนาในการผลิต ข ย า ย พั น ธุ์ แพะแบล็คเบงกอลสาย พั น ธุ์ แท้ เพื่อรักษา ส า ย พั น ธุ์ ให้คงลักษณะประจำ พั น ธุ์ ขณะเดียวกันได้มีพระราชดำริให้ผลิตแพะ ลู ก ผสมขึ้น เพื่อให้แพะมีความแข็งแรง ใช้ประโยชน์ได้ดีทั้งเนื้อและน้ำ น ม และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี จึงได้นำแพะ พั นธุ์ ซาเนน และ ลู ก ผสมซาเนนพื้นเมืองมาผลิต ลู ก ผสมสาม ส า ย พั น ธุ์ ปัจจุบันมีแพะรวม 478 ตัว เป็น พั น ธุ์ แบล็คเบงกอล 272 ตัว พั น ธุ์ ซาเเนน 11 ตัว แพะ ลู ก ผสม 193 ตัว และแพะบาร์บารี 2 ตัว

ปีที่ผ่านมา ได้พระราชทานแพะแก่ราษฎรในจังหวัดเชียงราย ราชบุรี ชุมพร ภูเก็ต พัทลุง นครศรีธรรมราช มณฑล ท ห า ร บกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช กอง พั น ท ห า ร ราบที่ 3 กรม ท ห า ร ราบที่ 17 ค่ายเม็งรายมหาราช ม ห า วิ ท ย า ลั ย แม่โจ้ ม ห า วิ ท ยา ลั ย เกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท และโรงเรียนบ้านสันกอง รวม 73 ตัว ปัจจุบัน มีแพะที่พร้อมพระราชทาน เป็นแพะ พั น ธุ์ แบล็คเบงกอลแท้ เ พ ศ ผู้ และแพะ ลู ก ผสมทั้ง เ พ ศ ผู้และ เ พ ศ เ มี ย 250 ตัว สนองพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งให้ราษฎรมีอาชีพและมีแหล่งอาหารโปรตีนเพื่อให้มีคุณภาพ ชี วิ ต ความเป็นอยู่ที่ดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า ม บ ร ม ราชกุมารี คู่กับดอกกุหลาบขาวและแดง โดยมีคอมเม้นท์มากมายที่เข้ามาถวายพระพร

ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมศิโรราบกราบแทบพระบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมสิริสวัสดิ์ พร้อมทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ถวายบังคมใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทด้วยความจงรักภักดี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนน์มายุยืนนาน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2NqbiAb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *