เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภาฯ เจ้าหญิงผู้เปี่ยมด้วยระเบียบวินัย ความกล้าหาญ ทรงฝึกการ ร บ ทางอากาศ

เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภาฯ เจ้าหญิงผู้เปี่ยมด้วยระเบียบวินัย ความกล้าหาญ ทรงฝึกการ ร บ ทางอากาศ

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงทำการฝึกหลักสูต รแ ท ร ก ซึ มท างอากาศเบื้องสูง ยุ ท ธ วิธี เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ที่หน่วยบัญชาการ ส ง ค ร า ม พิเศษ (นสศ.) จ.ลพบุรี

โดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศ และการบังคับทิศทางในอากาศ ที่อุโมงค์ลม และจะทรงทำการฝึกหลักสูตร แ ท ร ก ซึ ม ทางอากาศเบื้องสูง ยุ ท ธ วิธี หรือที่ ท ห า ร รบพิเศษ เรียกว่า Free Fall คือ กระโดดร่มแบบกระตุกเอง จากที่ทรงเคยฝึกกระโดดร่มแบบ Static Line มาแล้ว สำหรับการฝึกกระโดดร่มแบบ Free Fall นี้ จะมีทั้งการฝึกแบบ HAHO และ HALO

โดยแบบ HAHO (High Altitude High Opening) จะเป็นการโดดร่มแบบโดดสูง และเปิดร่มสูง เป็น ยุ ท ธ วิ ธี ของการแทรกซึมเบื้องสูงของทางทหารเป็นการโดดนอกพื้นที่ของข้าศึกแต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้า ศึ ก เพื่อปฏิบัติการทาง ยุ ท ธ วิธีภาคพื้นดิน เปิดร่มสูงที่ระดับความสูง 12,000 – 24,000 ฟุต

นอกจากนี้ยังทรงฝึก HALO (High Altitude Low Opening) เป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มต่ำ โดยกระโดดที่ตำบลเหนือพื้นที่ของข้า ศึ ก เพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดิน โดยระดับความสูงในการเปิดร่ม มีช่วงจาก 2,000 ถึง 6,000 ฟุต AGL

นอกจากนั้น ยังพระราชทาน สุ นั ข ให้กองพันพลาธิการ ร บ พิเศษ เพื่อทำการฝึกโดดร่มทาง ยุ ท ธ วิธี โดยให้ ท ห า ร ร บ พิเศษฝึกนำ สุ นั ข ท ห า ร โดดร่มลงมา เพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นได้ ทั้งนี้ทรงมุ่งมั่นในการเป็นนาย ท ห า ร ห ญิ ง ที่มีระเบียบวินัยและความแข็งแกร่งทางร่างกาย โดยทรงฝึกท่ากระบี่ และท่าต่างๆ ของ ท ห า ร อย่างเข้มแข็งและสง่างาม ส่งผลให้ ท ห า ร ครูฝึกต่างชื่นชมในความเข้มแข็ง อดทน และแข็งแกร่งของพระองค์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะทรงเป็น ท ห า ร อ ย่ า ง เต็มพระองค์

อีกทั้งทรงชี้แจง ในเฟสบุ๊คส่วนพระองค์ Bajrakitiyadha Mahidon ถึงการที่ทรงตัดพระเกศาสั้นว่า เป็นช่วงฝึกหลักสูตรทาง ท ห า ร เพิ่มเติม จึงทรงตัดด้วยความชอบของตัวเอง เพราะเป็นคนธรรม ช า ติ ผมหยิกฟู ต้องยืดผมไดร์ผม มาตั้งแต่อายุ 12

“ตัดเผื่อไว้ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฝึกหลักสูตรทักษะทาง ท ห า ร เพิ่มเติม เพื่อความสะดวก เลยตัด เผื่อ! เพราะผมหนา และ ย า ว เร็วมาก ความจริงแล้ว เป็นคนธรรม ช า ติ หยิก และฟูมากๆ ต้องยืดผมไดร์ผม ไดร์ผมมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ก่อนหน้านั้นถักเปียมาโดยตลอด แอบซ่อนไว้ กับอายุ ย่ า ง เข้า 43 แล้ว ขอเถอะหมดแรง modify ธรรม ช า ติ ของตัวเองแล้ว ” ทรงโพสแบบมีพระอารมณ์ขัน

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3agKmM8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *