9 เรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลก ต่ า ง ให้การยอมรับ กรมสมเด็จพระเทพฯ

9 เรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลก ต่ า ง ให้การยอมรับ กรมสมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า ม บรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรอันงดงาม เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ประชาชนชาวไทยมาช้านาน ทรงเป็นแบบ อ ย่ า ง ดีเยี่ยมในทุกด้าน ทั้งความใฝ่รู้ใฝ่เรียน คุณธรรมจริยธรรม พระวิริยอุตสาหะในการทรงงาน

ตลอดจนพระปณิธานแน่วแน่ในการช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจหนักอึ้งของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็น “เจ้าฟ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย” ผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ทั่วโลกยังให้การยอมรับจาก 9 เรื่องราวดังต่อไปนี้

เรื่องที่ 1.จากราชอาณาจักรไทย

รางวัลพระเกี้ยวทองคำ จุฬาลงกรณ์มหา วิ ท ย า ลั ย ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เนื่องจากพระองค์ทรงมีผลงานที่มีส่วนส่งเสริมความรู้และความภูมิใจในภาษาไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไปอย่างเด่นชัด และผลงานนั้นๆ มีลักษณะก่อให้เกิดความสนใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาประจำ ช า ติ

เรื่องที่ 2.จากราชอาณาจักรไทย

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่ง ช า ติ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่ง ช า ติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2545 สาขา ส ห วิ ท ย า ก า ร แด่พระองค์ เมื่อวันที่ 11 กัน ย า ยน พ.ศ. 2545 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณในพระอัจฉริยภาพที่ทรงเป็นนักวิจัย โดยมีผลงานในทุกสาขาวิชาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการของประเทศ

3.จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รางวัลรามอน แมกไซไซ พระองค์ทรงได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลรามอน แมกไซไซ ให้ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลรามอล แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2534 โดยทรงเข้ารับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ณ ศูนย์วัฒนธรรมฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2534

เรื่องที่ 4.จากสาธารณรัฐอินเดีย

รางวัลอินทิรา คานธี เพื่อสันติภาพ การลด อ า วุ ธ และการพัฒนา พระองค์ทรงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอินทิรา คานธี ประจำปี 2547 จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อมวลมนุษ ย ช า ติ โดยทรงเข้ารับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ณ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ซึ่งนับเป็นลำดับที่ 19 ของผู้ที่ได้รับรางวัลนี้

เรื่องที่ 5.จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัลมิตรนานาชาติ 10 อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพระองค์ทรงได้รับการคัดเลือกจากประชาชนชาวจีนให้เป็นมิตรนานา ช า ติ 10 อันดับแรกของประเทศจีน เนื่องจากพระองค์ทรงศึกษาภาษาจีนตั้งแต่ยังทรงพระ เ ย า ว์ ทรงทำวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนมาตลอด และเสด็จเยือนประเทศจีนแล้วมากกว่า 32 ครั้ง ในช่วง 28 ปีที่ผ่านมาทรงเข้ารับการทูลเกล้าฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ประเทศจีน ในโอกาสนี้ รัฐบาลไทย โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก รั ฐ ม น ต รี ในนามคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาตและงานถวายพระกระยาหารค่ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า ม บรมราชกุมารี ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลการจัดกิจ ก ร ร ม มิตรนานา ช า ติ สิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ 100 ปี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553

เรื่องที่ 6.อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า ม บรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้ที่เหมาะสมและไว้วางพระราชหฤทัย จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการ ส ภ า ก า ช า ด ไ ท ย ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520

เรื่องที่ 7. ทู ต พิเศษของโครงการอาหารโลก ด้านอาหารโรงเรียน (WFP’s Special Ambassador for School Feeding) พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง ทู ต พิเศษของโครงการอาหารโลก (World food programme) แห่งสหประชา ช า ติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547

เรื่องที่ 8.ทู ต สันถวไมตรีแห่งองค์การศึกษา วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อย ด้วยการศึกษาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (UNESCO Goodwill Ambassador for the Empowerment of Minority Children and the Preservation of their Intangible Cultural Heritage) องค์การศึกษา วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก แต่งตั้งให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งนี้ โดยนายโคอิชิโร มัตสึอูระ ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก พร้อมด้วยผู้บริหารยูเนสโก เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายใบประกาศนียบัตรและใบประกาศแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคมพ.ศ. 2548 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

เรื่องที่ 9.วุฒิ ส ภ า กิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Honorary Senate of the Foundation Lindau Nobel Prize Winners Meetings) เนื่องจากพระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ อ ย่ า ง เด่นชัดในการประชุมที่ลินเดา และแก่มูล นิ ธิ ทรงเสียสละและทุ่มเทให้กับงานทางด้าน วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สนับสนุนการศึกษา วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เชื่อมโยง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และทำให้เกิดการบูรณาการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า ม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3qmoEMd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *