วัน เ ด็ ก แห่ง ช า ติ ครั้งแรกของไทย

‘รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม’ คือ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และวันนี้เราจะชวนมารู้ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติของไทย กันด้วย
ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แค่ชาติไทยเท่านั้นนะคะที่มีการกำหนดให้มี วันเด็กแห่งชาติ เพราะองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีนโยบายเริ่มจัดงานวันเด็ก ครั้งแรก ตั้งแต่เมื่อ 66 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2498) เพื่อส่งเสริมให้เข้าใจเด็ก และ เฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ มีการจัดงานในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในนั้น

โดย ‘นายวี.เอ็ม. กุลกานี’ ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เสนอให้ไทยควรจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

ซึ่งงาน ‘วันเด็กแห่งชาติ’ ครั้งแรกของไทย ไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนมกราคม แต่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 อันเป็น วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 เกิดเหตุขัดข้องจนทำให้จัดงานไม่ทัน เพราะเป็นช่วงฤดูฝน รวมถึงวันจันทร์เป็นวันทำงานไม่ใช่วันหยุด ผู้ปกครองจึงไม่สะดวกพาเด็กๆ เข้าร่วมงานได้ ทางการจึงมีมติเปลี่ยนวันเด็กจากเดิม มาเป็น วันเสาร์แรกของเดือนมกราคม และเริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508

และแม้วันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของไทยจะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2498 แต่ คำขวัญวันเด็กอันแรก กลับเกิดขึ้นในปีถัดมา คือ พ.ศ. 2499 โดย “จอมพล ป. พิบูลสงคราม” นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มอบคำขวัญในปีแรกไว้ว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” ซึ่งเป็นคำขวัญวันเด็กครั้งแรกและครั้งเดียวของจอมพล ป.

งานวันเด็กแห่งชาตินั้น ไม่เพียงจัดขค้นเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิและการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กเท่านั้น แต่ยังเป็นวาระการฉลองความเป็นเด็กอย่างสนุกสนาน ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเอาใจเด็กๆ ด้วย เช่น กิจกรรมการเรียนรู้อาชีพในฝัน การสำรวจและเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ และสถานที่ราชการสำคัญต่างๆ รวมถึงการมอบสินค้าและบริการฟรี อาทิ นั่งรถไฟฟรี เข้าสวนสนุกฟรี เที่ยวสวนสัตว์ฟรี ฯลฯ

ภาพประกอบเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติค่ะ
ภาพ 1-2: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ (พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน) ทรงเสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์แร่-หิน ถนนพระราม 6 กรมทรัพยากรธรณี เมื่อปี พ.ศ. 2504

ภาพ 3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ทรงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี และทอดพระเนตรการสาธิตการแต่งแร่ เมื่อปี พ.ศ. 2513

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / กรมทรัพยากรธรณี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *