จัดตั้งโรงเรียนเพาะช่าง

การฝึกสอนเด็กนั้นจำจะต้องฝึกสอนหลายอย่างไม่ใช่แต่จะให้เรียนวิชาหนังสือมีความรู้ไป สำหรับเปนเสมียนแลเข้าทำราชการเท่านั้นวิชาช่างต่างๆ นั้นว่าโดยเฉภาะก็เปนทางที่จะหาเลี้ยงชีพได้ดีส่วนหนึ่งเหมือนกัน แลถ้าสำหรับประกอบกับวิชาอื่นๆ แล้วก็จะช่วยให้การฝึกสอนโดยทั่วไปนั้นสำเร็จดียิ่งขึ้นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง#โรงเรียนเพาะช่าง และโรงเรียนพณิชยการขึ้นในปี พ.ศ. 2456

ทั้งนี้ ในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2456 นอกจากจะมีการจัดหลักสูตรวิชาสามัญเป็นหลักสูตรชั้นประถมมัธยมต้น มัธยมกลาง และมัธยมปลายแล้ว ในแผนการศึกษาฉบับนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังได้โปรดเกล้าฯให้กระทรวงธรรมการจัดให้มีหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับมัธยมต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเนื่องด้วยทรงมีพระราชดำริดังกล่าวกับอีกเหตุผลหนึ่งมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5ทรงห่วงใยในศิลปะการช่างของไทยจะถูกอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้าครอบงำอาจถึงคราวเสื่อมสูญได้จึงมีพระราชประสงค์จะทำนุบำรุงศิลปะการช่างของไทยให้พัฒนาถาวรสืบไป

รัชกาลที่6จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโรงเรียนเพาะช่างและโรงเรียนพณิชยการขึ้นในปี พ.ศ. 2456 กับโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมในปี พ.ศ.2460เพื่อให้เป็นทางเลือกของนักเรียนที่ประสงค์จะเล่าเรียนวิชาอาชีพเพื่อไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงตัวโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับราชการหรือทำงานเป็นเสมียนโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2456 #วันนี้เมื่อ108ปีที่แล้ว พร้อมพระราชทานนามว่าโรงเรียนเพาะช่างเจ้าอยู่หัว ดังนั้น ชาวเพาะช่างจึงถือเอาวันที่7มกราคม เป็น #วันกำเนิดโรงเรียนเพาะช่างซึ่งเป็นวันชุมนุมศิษย์เก่าของทุกๆ ปีและในปี พ.ศ. 2461 ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนเพาะช่าง จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 8กรกฎาคม พ.ศ.2465ตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการได้ทรงบริหารการศึกษาศิลปหัตถกรรมของโรงเรียนเพาะช่างให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากได้รับความนิยมตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงเจ้านาย ข้าราชการและบุคคลทั่วไปตลอดชาวต่างประเทศ

ทรงจัดตั้งแผนกช่างทอง แผนกเจียระไนเพชรพลอย แผนกทำบล็อกสกรีน โดยเฉพาะเครื่องถม ได้ขยายวิธีการไปอย่างกว้างขวางจนเป็นที่แพร่หลาย เป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันคือ #ถมจุฑาธุช ทรงจัดให้มีพิธีไหว้ครูช่างแบบอย่างโบราณขึ้นในโรงเรียนเพาะช่างเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2463 และทรงคิดสีประจำโรงเรียนคือ “สีแดง–สีดำ” โดย สีแดง หมายถึง เลือดของช่าง สีดำ หมายถึง ไม่ใช่ช่าง เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้ช่างทั้งหลายได้มีเลือดเป็นสีแดงอยู่เสมอ อย่าให้สีแดงของช่างจางไปหรือกลายเป็นสีดำ

พระราชทานนามว่าโรงเรียนเพาะช่างเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ ยังทรงขยายแผนกการค้า ทรงสร้างห้องแสดงสินค้าห้องประชุมโรงเรียน จนกระทั่งนำผลกำไรจากการค้าของโรงเรียนไปสร้างโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่ง (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย)

ปัจจุบันโรงเรียนเพาะช่างตั้งอยู่ที่ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และใช้ชื่อเต็มว่าวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นสถาบันศิลปะการช่างที่เปิดหลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรี4ปี ทั้งภาคปกติและภาคสบทบ มีทั้งหมด4กลุ่มวิชา คือ ศิลปประจำชาติ ศิลปหัตถกรรม วิจิตรศิลป์ และออกแบบโดยสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปัจจุบันโรงเรียนเพาะช่างตั้งอยู่ที่ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเพาะช่าง

โรงเรียนเพาะช่าง

โรงเรียนเพาะช่าง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา
https://bit.ly/3f1JqN6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *