นิ ท ร ร ศ ก า ร สิริศิลปิน

เมื่อเวลา 15.14 น. วันที่ 10 ธันวาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการพระราชทานสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทรงเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียน-นา-เล่ โคราช 2021 การนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สิริศิลปิน” และนิทรรศการ “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง”

นิทรรศการผลงานศิลปกรรม “สิริศิลปิน” ภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งนิทรรศการศิลปกรรมนี้ เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ศิลปะร่วมสมัย คือ ชุดผีเสื้อและชุดเสือ

โดยเฉพาะ “เสือ” มีการนำเสนอเรื่องราวในอิริยาบถต่างๆ สื่อความหมายถึง พ่อ ผู้ทรงปกครองเหนือราชอาณาจักร อันหมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา และทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา

นอกจากนี้ มีผลงานชิ้นสำคัญของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงคัดเลือกมาจัดแสดงเพิ่มเติมจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ภาพเสือร้องไห้ ภาพจิตรกรรมสีน้ำบนกระดาษ / ผลงานสีน้ำมันบนผ้าใบ ไม่มีชื่อ ซึ่งเป็นภาพผีเสื้อกระพือปีกอวดลวดลายและสีสันสวยงาม ที่บางชิ้นมีการดัดแปลงเป็นรูปแบบสื่ออื่นๆ ทั้งประติมากรรม ศิลปะจัดวาง หรืองานออกแบบเครื่องประดับ และผลงานประติมากรรมผีเสื้อ

กรมสมเด็จพระเทพฯ และกรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทอดพระเนตร “เสือร้องไห้”
จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการพระราชทานสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถวายสดุดีพระเกียรติคุณองค์ “สิริศิลปิน” สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง ซึ่งทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากจะทรงเป็นที่รู้จักและทรงได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกในฐานะนักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติแล้ว ยังทรงมีพระปรีชาสามารถสนพระทัยในงานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง ด้วยทรงได้รับพรสวรรค์ด้านศิลปะและการดนตรีจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” และพระราชทานดอกไม้แสดงความยินดีแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แล้วเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการแสดงกู่เจิงของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นอกเหนือจากที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีพระอัจฉริยภาพด้านการทรงเครื่องดนตรีได้อย่างไพเราะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอัจฉริยภาพการทรงดนตรี ด้วยเครื่องดนตรีกู่เจิง หรือ พิณจีน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโบราณของจีนที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ทรงเล่นได้อย่างไพเราะและพลิ้วไหว อ่อนช้อย งดงาม

นอกจากนี้ ทรงตระหนักว่า ศิลปวัฒนธรรมและการดนตรีนั้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จึงมีพระดำริ ให้จัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสองแผ่นดิน หรือ Two Land One Heart Concert ขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2544 เป็นมิติใหม่ของการกระชับสัมพันธไมตรีแน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ใช้ในการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป นับแต่นั้นเป็นต้นมา ทรงจัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสองแผ่นดินเรื่อยมา ซึ่งการแสดงครั้งล่าสุดนี้ มีขึ้นในปีพุทธศักราช 2556 เป็นครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชื่นชม และยินดีถวายความร่วมมือจัดส่งคณะดนตรีและนาฏศิลป์จำนวนมากมาร่วมแสดง ตลอดจนรับเป็นเจ้าภาพจัดงานสลับกับประเทศไทย

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง” (Nature reigns supreme in the world. Art has freedom in itself.) ของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จัดแสดงบริเวณชั้น 2 และ 3 โดย อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ เป็นภัณฑารักษ์ ประกอบด้วย ผลงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ จิตรกรรมกึ่งนามธรรม ไม่ปรากฏชื่อ เป็นผลงานฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนให้เห็นความสนพระราชหฤทัยในงานดนตรี

ผลงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ จิตรกรรมกึ่งนามธรรม ไม่ปรากฏชื่อ เป็นผลงานฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนให้เห็นความสนพระราชหฤทัยในงานดนตรี

ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงาน Thailand Biennale, Korat 2021 และชมนิทรรศการภาพรวมของโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ในการนี้ ทรงลงพระนามาภิไธย และทรงลงพระนามในภาพงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติฯ ด้วย