กรมพระศรีสวางควัฒน์ฯ

‘กรมพระศรีสวางควัฒน์ฯ’ พระราชทานเข็มที่ระลึก อาสาสมัครสาธารณสุขฯ แก่สมาชิก พอ.สว เมื่อวานนี้ (7 ธันวาคม 2564) สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พระราชทานพระวโรกาสให้ นพ. ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมด้วย นพ. พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลถวายรายงาน สรุปผลการออกหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ


.
จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวเบิกผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. 63 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย จำนวนรวม 63 ราย เข้าเฝ้า รับพระราชทานเข็มที่ระลึก ‘อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ ตามรอยพระบาท สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โอกาสนี้

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ ชุด ‘ตามรอยพระบาท สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สู้วิกฤตโควิด-19’ ด้วยต่อจากนั้น ผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. ทั้ง 63 จังหวัด ร่วมร้องเพลง ‘บ้านเรา’ อันมีความหมายสื่อถึง ความรัก ความสุขใจ ความภาคภูมิใจที่ได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก พอ.สว. ทุกจังหวัด และทรงร่วมฉายพระรูปร่วมกับผู้แทนสมาชิกฯ พอ.สว.

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงชนชาวไทยว่า ทรงให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงการสาธารณสุขได้มากที่สุด

โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงมีความห่วงใย และทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการป่วย จึงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ราษฎรตามท้องถิ่นห่างไกล ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถได้รับวัคซีนได้โดยเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3GppoYH