ให้กำลังใจพี่หนุ่ย ค ดี เ ด็ ด ล่ า สุ ดอาการไม่ดีขึ้น

ให้กำลังใจพี่หนุ่ย ค ดี เ ด็ ด ล่ า สุ ดอาการไม่ดีขึ้น

หนุ่ย ค ดี เ ด็ ด อาการท รุ ดหนักสำหรับ นักแสดง หนุ่ย ค ดี เ ด็ ด หรือ หนุ่ย อัครพงษ์ โด่งดังจากรายการ ค ดี เ ด็ ด ซึ่ง ห ล า ย คนคงจะรู้จักกันเป็นอย่ า งดีเพราะเขามักจะรับบทเป็น ตำร ว จ ที่ก่อนหน้านี้ ได้ อ อ ก มาเผยผ่านทางเฟซบุ๊คของตนเอง ว่า มี อาการป ว ดหลัง

ก็เข้า รั กษา ตัว จ นรู้ว่าตนเป็นหมอนรองก ร ะ ดู ก ทับ เ ส้ น ป ร ะ ส า ท ก็ รั กษา มาเรื่อยๆ จ นดีขึ้น

ต่อมาเหมือนร่างกายแ ย่ ลงจึงเข้า รั กษาตัวอีกรอบ โดยครั้งนี้ต้องส่องกล้อง

ล่าสุด หนุ่ย ค ดี เ ด็ ด ได้เผยว่าตนเป็น โ ร ค ม ะเ .ร็ ง ต่อ ม ลู ก ห ม า ก ระยะสุดท้าย

ซึ่งมี อ า ก า รท รุ ด หนัก ต้องเข้ารับการ ผ่ า ตัด ทั้งนี้ ทางเฟซบุ๊คของหนุ่ย ได้โพสต์เพื่อขอความ ช่ ว ย เ ห ลื อ

ในเรื่องค่าใช้จ่า ย ที่ต้อง รั กษา ตัว ในเวลาเดียวกัน เพื่อนสนิทอ ย่ า ง เล็ก ค ดีเ ด็ ด ก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค ว่า อย า กให้ทุกคนที่มีใจบุญ ช่ ว ย เ ห ลื อ พี่หนุ่ยที่ ป่ ว ย หนัก ด้วย และต้องขอบคุณพ ร้ อ มเป็น กำลังใ จ กับหนุ่ยด้วย

งานนี้เหล่าแฟนๆและคนบันเทิง ต่างเข้ามาให้กำลังใจหนุ่ยกับครอบครัวกันอย่ า งล้นหลาม น อ กจากนี้ยังช่วย บ ริ จ า ค เ งิ น เพื่อ ช่ ว ย เ ห ลื อ อีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3DtBOgg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *