ชีวิตล่าสุดสายเชีย ดาราแจ้งเ กิ ดจากโฆษณาจ น เ ค รี ย ด กิ น เ ห ล้ า

ชีวิตล่าสุดสายเชีย ดาราแจ้งเ กิ ดจากโฆษณาจ น เ ค รี ย ด กิ น เ ห ล้ า

“เมื่อก่อนเค้าด่าว่าเป็นไ อ้ดาร าไ ส้แห้ง ไม่โกรธนะ ทำเป็นไม่ได้ยินไป”ตอนนี้พี่เขากลายเป็นเศรษฐีที่เป็นเจ้าของ “อาณาจักรที่ดิน 500 ไร่” ไปแล้วล่ะค่ะ !!

หลายคนคงจำได้ดี สำหรับ เจ้าของวลีเด็ด จ น เครีย ด กิ นเ ห ล้ า “สายเชีย” เปิดอาณาจักร 500 ไร่ ที่จังหวัดนครปฐม พลิ ก ชี วิ ตเป็นเกษตรกร จากคำครหาของผู้คน ถูกตราหน้าว่าเป็นดาราไ ส้ แ ห้ ง

สายเชีย วงศ์วิโรจน์” นักแสดง นักร้องและสตั๊นท์แมน ที่เป็นที่รู้จักจากโฆษณาชุด “จ น เค รี ยด กิ นเห ล้า”

โดยหนุ่มสายเชีย ถูกยกให้เป็นนักสู้อีกหนึ่งคน เนื่องจากสมัยก่อนสายเชียมีฐานะทางบ้าน ย า กจ นมาก ครอบครัวเป็นเกษตรกร ทำให้สายเชียต้องหาเลี้ยงชีพต่างๆตั้งแต่ยังเด็ก ถึงขั้นเคยไปขุ ดส้ ว มแลกกั บค่าเรียนมาแล้ว ก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพและได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิง

ล่าสุดนักร้อง นักแสดง และพิธีกรห นุ่ ม “นิกกี้ ณฉัตร” ได้พาไปดูอาณาจักร 500 ไร่ ของสายเชีย ถึงจังหวัดนครปฐม โดย “สายเชีย” ได้เผยว่า

“ที่ 500 ไร่ มีหุ้นส่วนหลายคน ผมได้พัฒนาที่ดินมา 3-4 ปี แล้ว ทำที่บางปะกงไปจ นถึงเชียงคาน เคยไปเจ๊ งที่เชียงคานมา 20 กว่าล้าน เพราะงานแสดงไม่พอกิ น และเคยมีคนว่าเราเป็นดาราไ ส้ แ ห้ ง ตั้งแต่เข้าวงการมาแล้ว แต่เราทำเป็นไม่ได้ยิน”

น อ กจากนี้หนุ่ มสายเชียยังบ อ ก ติ ด ต ล กอี กว่า “ที่กล้ามเ นื้ อแข็งแกร่ ง คนคิดว่าไปเล่ นกล้ า ม แต่จริงๆไม่ใช่ แต่เพราะผ่านความอ ด อ ย ากมาเยอะ มันเป็นกล้า มเนื้อแห่งควา ม อ ด อ ย า ก”

จากรายการของนิกกี้ ณฉัตร ล่าสุดพาไปดูอาณาจักรของพี่สายเชียที่ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้ามาค้าขายหารายได้ และแบ่งขายที่ดินสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยในราคาถูก

ณ ตอนนี้ถึงแม้ว่าพี่สายเชียจะมีทรัพย์สินมากแค่ไหนแต่ก็ยังทำตัวเรียบง่ายสบายๆ เหมือนเดิม เป็นที่รักของชาวบ้านแถวนั้นทุกคน เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าแสดงความนับถือจริงๆ

“สายเชีย วงศ์วิโรจน์” นักแสดงจากโฆษณา “จ น เครีย ด กิ นเ หล้า” ของ สสส. เนรมิตทำเ ลทอง 500 ไร่ ผุดแหล่งท่ องเ ที่ย ว แลนด์มาร์กแห่งใหม่นครปฐม แหล่งรวมสินค้าโอทอป ของดีนครปฐม ห้ อ ม ล้ อ มด้วยหาดทรายขาว และทะเลเทีย ม เปิดจองพื้นที่แล้ว เพื่อที่พักอาศัย และการค้าขาย

บริษัท สยามชัย ด อ ท ค อ ม จำกัด โดยคุณสายเชีย วงศ์วิโรจน์ นักแสดงจากโฆษณา “จ น เค รีย ด กิ นเ หล้ า” ของ สสส.ที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่ า งดี ร่วมกับ คุณวุฒิพงษ์ บุสดี และ คุณสมพร บุสดี แถลงข่าวเปิ ด ตั วโครงการ แหล่งท่องเที่ยว “แลนมาร์คแห่งใหม่” ของจังหวัดนครปฐม

บนเนื้อที่ทำเลท อ ง ทั้งที่พักอาศัย ที่ค้าขาย และสถานที่ท่ อ งเที่ยว มากกว่า 500 ไร่ บริเวณ หมู่ 5 ตำบลท่าพ ย า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐ ม ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลท่าพย า , เพนี ยด และ บางระกำ ห่างจากถนนเพชรเกษม แยกเ ข้าวั ดห้วยต ะโก-วัดบ่ อตะกั่ว เพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น ทำเลจะอยู่ทางด้านขวามือ และติดถนน

คุณสายเชีย วงศ์วิโรจน์ และ คุณวุฒิพงษ์ บุสดี กล่าวว่า ที่ดินว่างเปล่าจำนวนกว่า 500 ไร่นี้ ทางบริษัทสย า มชัย ด อ ท ค อ ม จำกัด มีโครงการที่จะพัฒนาแบ่งขายที่ดิน ทำเลสวย ติดบึงกุ่ม-บึ่งบางช้าง ติดแหล่งน้ำ และมีระบบน้ำประปาชุมชนส่วนกลาง ดูแลโดยหน่วยงานราชการ ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตอบสนองกลุ่มคนร าก ห ญ้ า คนทำมาหากิ นที่มีรายได้น้อย แต่สามารถมีที่ดินและบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายๆ

จึงดำเนินการปรับพื้นที่และจัดสรรพื้นที่ แบ่ งออ กเป็น จำนวน 2,000 แปลง แปลงละ 100 ตารางวา ราคาเพียง 500,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาจับจอง ในราคาเริ่มต้นตารางวาละ 5,000 บาท หรือ ร่วมโครงการ “โปรโมชั่ นด่ว นพิเศษ” กับโครงการ เพียงแค่ 50 แปลง แค่วางมั ดจำเพียง 10,000 บาท ท่านก็สามารถเข้ามาอยู่ และผ่อนเบาๆ กับทางบริษัทฯ ได้เลย

ซึ่งช่วงนี้กำลังปรับปรุงสถานที่ด้านหน้า เพื่อให้เกิดความสวยงาม มีลา นเกาะกลางที่ห้อมล้อมด้วยหาดทรายขาว หรือ ทะเลเทีย ม ที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ผักผ่อน และเล่นน้ำ โดยจะมีเครื่องเล่นที่หลากหลาย ที่ทุกคนสามารถเข้ามาท่องเที่ยวฟรี ซึ่งในเร็วๆนี้ โครงการแห่งนี้จะกลายเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครปฐม จะเพียบพ ร้ อ มทุกอย่ า งในพื้นที่เดียวกัน ทั้งที่อยู่อาศัย ร้านค้าขายทุกประเภท แหล่งรวมสินค้าโอทอป ของดีนครปฐม

ทั้งหมดนี้คือแนวคิด การอนุรักษ์ที่ดิ นไว้ให้กับคน ไท ย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทุกด้าน ที่ทางบริษัทฯต้องการให้คนไท ย ทุ กอาชีพ ได้มีที่ดินเป็นของตนเอง อย า กให้ทุกคนมีความเอื้ออาทร ความสามั ค คีต่อกัน เห็นถึงความสำคัญของที่ดิน และการใช้ทรัพย า ก รของช า ติให้เ กิ ดประโยชน์ ดั่งที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีโครงการต่าง ๆ มาแล้วก่อนหน้านี้ ในพื้นที่หลายจังหวัด จำนวนหลา ย พั นไร่

ผู้ที่สนใจที่ดินดังกล่าว ขอเพียงแค่มีบัตรประชาชน ก็สามารถเข้าจับจอง และทำสัญญาเป็นเจ้าของที่ดินได้ทันที ด้วยเงินเพียง 10,000 บาท ในการจองพื้นที่ และทำสั ญ ญ าผ่อนชำร ะกับทางบริษัทฯ โดยไม่มีด อ กเบี้ ยภายในระยะเวลา 3 ปี เมื่อชำระครบ 50 เปอร์เซ็นต์ ก็สามารถโอนกร ร มสิทธิ์โฉนดที่ดินได้ทันที โดยมีสัญญาที่เป็นธรรม และให้โอกาสกับคนไทยทุกอาชีพ เพื่ออนุรั กษ์ที่ดินไว้ให้กับคนไ ท ย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3do9el

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *