ทุกวันที่ 5 ธันวาคม

วันพ่อแห่งชาติ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่ม โดยกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นวันพ่อแห่งชาตินับตั้งแต่นั้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

อีกทั้งพ่อคือผู้มีพระคุณที่ลูกควรแสดงความกตัญญู เทิดทูนและยกย่องในบทบาทของความเป็นพ่อ รวมทั้งเพื่อให้พ่อได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะความเป็นพ่อซึ่งเป็นบทบาทสำคัญต่อครอบครัวโดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันหยุดประจำปีของไทยด้วย ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน การทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การจัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งการจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาและครอบครัวเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูต่อพ่อ

ทั้งยังได้มีการกำหนดให้ ดอกพุทธรักษา เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ เนื่องด้วยดอกพุทธรักษามีสีเหลืองอันตรงกับสีวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันจันทร์) และมีความหมายอันเป็นมงคลคือ พระพุทธเจ้าปกป้องรักษา ตามชื่อของดอก ‘พุทธรักษา’ นั่นเอง

นอกจากนี้ ทุกวันที่ 5 ธันวาคม ยังถือเป็นวันชาติด้วย โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 ในสมัยรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ประกาศให้เปลี่ยนวันชาติจากเดิมคือ ทุกวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีแทน โดยมีความเห็นว่า

.“เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และเพื่อเป็นการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน จึงสมควรจะถือเอาวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไป

โดยยกเลิกวันชาติในวันที่ 24 มิถุนายน เสีย โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วย จึงได้ลงมติให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2481 และให้ถือเอาวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยด้วยต่อไปตั้งแต่บัดนี้”

วันชาติ จึงเป็นวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา และภายหลังในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน โดยคณะรัฐบาลได้ทูลเกล้าฯ

เชิญพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังคงเป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะรัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้ประกาศให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ยังคงเป็นวันสำคัญของชาติไทย คือ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ทุกวันที่ 5 ธันวาคม

ทุกวันที่ 5 ธันวาคม

ทุกวันที่ 5 ธันวาคม

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3DrxbDp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *