5 ธันวา วันดินโล ก

ถึงวันที่ 5 ธันวาคม คราใด อดไม่ได้จะที่จะคิดถึงวันสำคัญต่างๆ ใน หนึ่งสำคัญนั้นก็คือ วันนี้ก็คือวันดินโลก ซึ่งวันนี้ทางเพจจะขอนำเสนอที่มาของวันนี้

“… ‘อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน’
เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดิน และอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน…”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเล่าถึงรับสั่งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ‘สมเด็จย่า’ ทรงมีต่อพระองค์
.

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระนาม ‘ภูมิพล’ อันหมาบความว่า ‘พลังแห่งแผ่นดิน’ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ #เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยแนวพระราชดำริและโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับ #ดิน มีอาทิ

.
✴️ โครงการแกล้งดิน พระราชดำริแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด ให้กลับมามีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้
✴️ โครงการหญ้าแฝก แก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน
✴️ ครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
✴️ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี
✴️ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
✴️ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน
✴️ โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี
✴️ โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จังหวัดนครนายก

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการเกษตรมากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงดินแทบทั้งสิ้น

.
ดังนั้น ‘กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ’ จึงทูลเกล้าฯ ถวาย #รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ ‘5 ธันวาคม’ ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น #วันดินโลก (World Soil Day)
.

เพื่อให้วันดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติ เกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะต่างๆ อาทิ การประกาศให้ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป็น ‘ปีดินสากล’
.

การกำเนิด ‘วันดินโลก’ เริ่มต้นจากการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่มีนักปฐพีวิทยาจากทั่วโลกมาร่วมประชุมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรดิน รวมถึงการจัดตั้งโครงการพระราชดำริในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
.

ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวนี้เองทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดิน และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์ เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
.

ดังนั้น นอกจากในการประชุมจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับทรัพยากรดินโลกแล้ว ก็ได้มีการหารือเรื่องการจัดตั้ง ‘วันดินโลก’ และที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลกเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
.
สำหรับ ‘วันดินโลก ประจำปี 2564’ นี้ ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมจัดงาน ‘วันดินโลก World Soil Day 2021 พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร’ ในวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
.
ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชชนกนาถ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องตลอดมา
.
โดยกิจกรรมภายในงานวันดินโลกประจำปี 2564 นี้ มาในรูปแบบ ‘ชม ชิม ช็อป แชะ’ คือ
#ชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวง รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และกรมสมเด็จพระเทพฯ รวมถึงนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาดินอื่น ๆ

#ชิม ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวที่หอมนุ่ม อาหารพื้นเมืองท้องถิ่นวิถีอีสานจากกุ้งฝอย หอยขม ปูนา ปลาหลดและการนำเกลือจากดินมาใช้ถนอมอาหาร
#ช็อป ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของดีทุ่งกุลา 5 จังหวัด ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์ OTOP
#แชะ เช็กอิน ถ่ายภาพกับทิวทัศน์สวยงามภายในงาน ทุ่งรวงทอง ทุ่งปอเทือง ทิวยูคาบนคันนาทองคำ พร้อมกับเก็บเกี่ยวความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินมากมาย
……………………………………….
ที่มา: สำนักงาน กปร. / สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)/ ไทยรัฐออนไลน์ / เฟซบุ๊ก กรมพัฒนาที่ดิน และ World Soil Day วันดินโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *