พระบรมฉายาลักษณ์

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วันนี้เมื่อ4ปีที่แล้ว


อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ที่มีความหมายอันดีว่า ‘อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ซึ่งปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ในการพัฒนาแหล่งน้ำนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

ย้อนกลับไปก่อนการถือกำเนิดของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ในปี พ.ศ. 2521 ชาวบ้านในพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดสระแก้ว ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เมื่อความทุกข์ร้อนดังกล่าวทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรี โดยให้พิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ 3 เขื่อน ได้แก่เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และ เขื่อนห้วยโสมง เพื่อให้เป็นที่จัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ ยังทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงในอีกหลายโอกาส โดยทรงแนะแนวทางให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำห้วยพระปรงและลุ่มน้ำห้วยโสมง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีหรือแม่น้ำบางปะกง เนื่องจากทรงเห็นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำบางปะกงตอนบนได้ และยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า…


“…ควรพิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำห้วยโสมง ทำเลที่สร้างเขื่อน พิกัด 48 PSA 806-585 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระหว่าง 5437 III โดยด่วน ทั้งนี้ ควรพิจารณาเก็บกักน้ำอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรสองฝั่งห้วยโสมง ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี…”

โดยทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำนี้มากถึง 6 ครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา ซึ่งครั้งสุดท้ายทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการดำเนินการในโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544 ความตอนหนึ่งว่า…


“… โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว ตามพระราชดำริ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก และอ่างเก็บน้ำอื่น ๆ เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้มีปริมาณน้ำใช้เพิ่มมากขึ้น และผลที่ได้รับเพิ่มเติมก็คือ ทำให้ดินมีการพัฒนาตามมาด้วย …”

สำหรับการดำเนินการของโครงการนั้น กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยเริ่มจากดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมเสนอแผนแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2538 และได้มีการแก้ไขรายงานฯ อีกรวม 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2546 ต่อมาก็ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่อีกครั้ง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2550

และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก็ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการห้วยโสมง ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการโครงการห้วยโสมงฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2552

ครั้นในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ถึงสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความว่า… “โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ยังไม่พิจารณาผ่านโครงการนี้ ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว มีพระราชกระแสให้สอบถามว่าจะสามารถสร้างได้หรือไม่” และได้ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนและแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

กระทั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว จึงมีพระราชดำรัสกับ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า โดยทรงเห็นควรให้มีการฟื้นฟูสภาพป่า การพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจทั่วกัน

การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงจึงเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนั้น จนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า ‘อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา’

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา พร้อมกักเก็บน้ำได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี และช่วยให้ราษฎรได้รับน้ำจืดเพื่อการเกษตรกรรม รวมทั้งสามารถผลิตน้ำประปาได้มีคุณภาพ ตลอดจนช่วยรักษาระบบนิเวศทั้งในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง ระบบนิเวศป่า และทรัพยากรธรรมชาติและเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยเฉพาะโครงการสำคัญ ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำหน้าที่ในการรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูน้ำเหนือไหลหลากเพื่อระบายลงสู่ทะเลก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ ในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง

ทรงให้มีการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง เพื่อทรงรับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาโครงการฯ ให้บังเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

สวยมาก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3plcyUh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *