สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 โดยการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกำเนิดของสถาบันฯ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ ‘สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี’ ที่ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะนำเอาความรู้ต่าง ๆ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย โดยสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9อีกทั้งยังทรงมุ่งหวังให้สถาบันวิจัยจุฬาภรร์เป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ ในการดำเนินงานวิจัยทั้งพื้นฐานและประยุกต์ที่มีความสำคัญต่อประเทศด้วย

และเนื่องจากทรงตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข และความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พระองค์จึงทรงก่อตั้งกองทุนจุฬาภรณ์ ขึ้น และต่อมาได้จดทะเบียนเป็น มูลนิธิจุฬาภรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และวงการแพทย์ไทยในเวลาต่อมา จึงทรงก่อตั้ง ‘สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์’ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยทรงรับเป็นองค์ประธานของสถาบันฯ ด้วยพระองค์เอง

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการศึกษา และพัฒนาบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนักวิชาการที่มีศักยภาพและวิทยาการที่ก้าวหน้า

เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตลอดไปขณะเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และให้การศึกษาและฝึกอบรมอย่างครบวงจร ประกอบกับแนวพระดำริของ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ที่ทรงมีพระประสงค์จะขยายภารกิจด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาที่มีความต้องการสูงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้มีการเสนอโครงการจัดตั้ง #สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขึ้นในปี พ.ศ. 2548

ในเวลาต่อมา ด้วยพระองค์ทรงลงปฏิบัติการเองเกี่ยวกับสารเคมีก่อมะเร็ง จึงทำให้ทรงพบว่าประชาชนชาวไทยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มในอัตราที่สูงมากขึ้น จึงทรงก่อตั้ง ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงจัดตั้ง ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ (Cyclotron and PET Scan) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการในการตรวจโดยสารเภสัชรังสี เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่สามารถติดตาม ตรวจวัด ประเมิน และวิเคราะห์ การทำหน้าที่ของอวัยวะนั้น ๆ ในระดับเซลล์เมตาบอลิสม์ได้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โรคทางสมอง และหัวใจ

กระทั่งในปี พ.ศ. 2559 สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ โปรดเกล้าฯ ให้รวมหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล

พระราชทานนามใหม่ว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ขอขอบคุณข้อมูลข่่าวจาก
https://bit.ly/3xIZxba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *